Statut Fundacji
15.02.2013

STATUT

Fundacja Spółdzielni Socjalnej INVEST

 

Tekst jednolity z dnia 15.02.2013r.

 

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Spółdzielni Socjalnej INVEST, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Spółdzielnię Socjalną INVEST z siedzibą w Nowej Rudzie, przy ul. Zaułek 11 57-400 Nowa Ruda, wpisaną do rejestru spółdzielni pod numerem KRS 0000432853, zwaną dalej Fundatorem, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja nie jest związana z żadnym wyznaniem, organizacją religijną, mniejszością narodową, seksualną bądź inną.

 

§2

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§3

Siedzibą Fundacji jest Nowa Ruda.

 

§4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja prowadzi działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§5

     Ministerstwem odpowiednim dla Fundacji jest Ministerstwo ds. polityki społecznej.

 

Cele i zasady działania Fundacji

§6

Celami Fundacji są:

 1. Aktywizacja społeczna osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w zakresie ochrony praw i wolności człowieka i obywatela,  ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej,
 3. Propagowanie świadomości ekologicznej,
 4. Integracja obszarów wiejskich powiatu kłodzkiego,
 5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 6. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
 7. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 8. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, spółdzielniami socjalnymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 2. Wsparcie i organizowanie działalności edukacyjnej, oświatowej, zdrowotnej, sportowej, kulturalnej oraz innych rodzajów działalności przyczyniających się do rozwoju społecznego.
 3. Pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom z rodzin ubogich i patologicznych, w tym wsparcie rzeczowe.

4.  Edukację artystyczną i kulturalną, korepetycje i rozwój uzdolnień, wakacje edukacyjne.

5. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.

6. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.

7.  Działalność doradczą, edukacyjną, szkoleniową, ekspercką, wydawniczą i naukowo-badawczą.

8.  Pogłębianie wiedzy w społeczeństwie na tematy społeczne.

 

§8

     Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

 

Majątek i dochody Fundacji

§9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§10

     Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów,
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. Dochodów z majątku Fundacji,
 5. Działalności gospodarczej – pod warunkiem rejestracji Fundacji w rejestrze przedsiębiorców.

 

§11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 

 

 

 

 

 

 

Działalność gospodarcza

§12

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach                  służących realizacji jej celów statutowych.
 2. Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.
 3. Cały dochód jest przeznaczony na działalność pożytku publicznego.

 

 

Władze Fundacji

 

§13

 1. Władzami Fundacji są:
 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.
 1. Członkowie Rady i Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji statutowych Fundacji.

 

 

Rada Fundacji

§14

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z Przewodniczącego oraz od jednego do pięciu Członków Rady Fundacji.
 3. Przewodniczącego Rady Fundacji powołuje Fundator.
 4. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji.
 5. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie Członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez wszystkich pozostałych Członków Rady Fundacji.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci Członka Rady Fundacji.
 8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
 9. W razie powołania Członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

 

 

§ 15

 1. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniu co najmniej dwa razy w roku.
 2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. W przypadku niewyznaczenia terminu  posiedzenia Rady Fundacji w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku Zarządu lub Fundatora, osobą uprawnioną do zwołania posiedzenia  Rady Fundacji jest  Prezes Zarządu Fundacji.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się listami poleconymi  wysłanym do adresata na 14 dni przed terminem zebrania. Zamiast listu poleconego zawiadomienia mogą być wysłane członkowi Rady Fundacji pocztą elektroniczną jeśli uprzednio wyrazili na to zgodę podając adres poczty elektronicznej, na który zawiadomienia powinny być wysyłane.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równiej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji, przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji.
 5. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w obradach przez pełnomocnika, którym może być inny członek Rady Fundacji. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

 

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powołanie i odwołanie członków zarządu,
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu.
 3. Opiniowanie pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie Zarządowi absolutorium,
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 6. Wspieranie Zarządu działalnością merytoryczną,
 7. Nadzór nad działalnością Fundacji.

 

§ 17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Kontroli Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§18

Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób – Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

§19

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 1. uchwalanie corocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wynagrodzenia oraz wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w drodze uchwały.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji co roku, do dnia 30 listopada, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

 

Sposób Reprezentacji

§20

     Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes  i Wiceprezes Zarządu Fundacji działający łącznie.

 

 

Zmiana Statutu

§ 21

 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek lub za zgodą  Fundatora.
 2. Zmiany Statutu Fundacji nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

§ 22

     W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

 

Likwidacja bądź upadłość Fundatora

§ 23

         W przypadku likwidacji bądź upadłości Fundatora, w jego uprawnienia,        przewidywane  postanowieniami niniejszego Statutu, wstępuje osoba    wskazana przez Fundatora.

 

 

Likwidacja Fundacji

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały.

 

§ 26

     Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazywany jest fundatorowi bądź darczyńcom.

                                                                               

 

                                                                      Fundator

                                                                      Spółdzielnia Socjalna INVEST

« powrót