W związku z zakończeniem projektu

" Aktywizacja społeczna środowiska senioralnego w Nowej Rudzie"

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu

oraz osobom zaangażowanym w jego realizację

za miłą współpracę.

 

 

Zarząd Fundacji Spółdzielni Socjalnej INVEST

 

 

Konferencja

podsumowująca projekt

pt. " Aktywizacja społeczna środowiska senioralnego w Nowej Rudzie"

 

która odbyła się 16 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w Hotelu Dwór Górny

 

 

Fundacja Spółdzielni Socjalnej INVEST

wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowej Rudzie

 

serdecznie zapraszają

 

na konferencję podsumowującą projekt

 „Aktywizacja społeczna środowiska senioralnego

w Nowej Rudzie”

 

 

Która odbędzie się

16 grudnia 2015 r. o godz. 12.00

w Hotelu Dwór Górny przy ul. Kościelnej 30, Nowa Ruda.

 

 

 

 

W programie:

 • Rejestracja uczestników konferencji
 • Uroczyste otwarcie konferencji, zapoznanie uczestników z celami projektu, zrealizowanymi działaniami, osiągniętymi rezultatami.
 • Prezentacja w formie fotograficznej co zostało dokonane w ramach projektu podczas zajęć sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych
 • Przerwa na poczęstunek       
 • Prezentacja zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów fotograficznych.
 • Przedstawienie grupy tanecznej.
 • Prezentacja multimedialna dokonań, w której uczestniczą seniorzy

 

Film nagrany dla projektu

"Nowoczesne metody edukacji i integracji społecznej dla zrównoważonego rozwoju"

współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 

 

Edukacyjna gra komputerowa

pt. "Sprzątamy las i pomagamy przyrodzie".

 

http://art.offgreed.com/acoto/eko/

 

25.10.2015

 

Zdjęcia z Wyjazdu turystyczno-edukacyjnego do Torunia

  w dniach 21 i 22 października 2015r.

realizowanych w ramach projektu

"Aktywizacja społeczna środowiska senioralnego w Nowej Rudzie"

30.09.2015

Zdjęcia z warsztatów  Ekologicznych

realizowanych w ramach projektu

„Nowoczesne metody edukacji i integracji społecznej dla zrównoważonego rozwoju”

współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w terminie od 01.06.2015 do 30.11.2015 r. na terenie gminy Nowa Ruda.

 

 

30.09.2015

Zdjęcia z zajęć sportowych

realizowanych w ramach projektu

"Aktywizacja społeczna środowiska senioralnego w Nowej Rudzie"

25.09.2015

Zdjęcia z warsztatów ITC

realizowanych w ramach projektu

"Aktywizacja społeczna środowiska senioralnego w Nowej Rudzie"

25.08.2015.

 

Zapytanie  ofertowe

Zamawiający:  Fundacja Spółdzielni Socjalnej INVEST, ul. Zaułek 11, 57- 400 Nowa Ruda, e-mail: spoldzielnia.invest@op.pl, Nazwisko osoby do kontaktu: Iwona Skulska.

Fundacja Spółdzielni Socjalnej INVEST - Lider Partnerstwa  i  Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie- Partner realizując w partnerstwie projekt pt. „Aktywizacja społeczna środowiska senioralnego w Nowej Rudzie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ogłaszają zapytanie ofertowe na: wynajem smartfonów i tabletów w ilości 12 szt. Termin składania ofert mija 28 sierpnia 2015 r. o godz. 12.00.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

wynajem smartfonów i tabletów w ilości po 12 szt. na 10 godz. warsztatów ICT (5 godz. wynajem smartfonów i 5 godz. wynajem tabletów).

Czynności do wykonania:

wynajem smartfonów i tabletów w ilości po 12 szt. w następujących terminach:

 1. 31.10.2015 r.- w godz. 10.00-13.00 (na 3 godz.)- wynajem smartfonów;
 2. 07.11.2015 r.- w godz. 10.00-12.00 (na 2 godz.)- wynajem smartfonów;
 3. 07.11.2015 r.- w godz. 12.00-13.00 (na 1 godz.)- wynajem tabletów;
 4. 21.11.2015 r.- w godz. 10.00-14.00 (na 4 godz.)- wynajem tabletów.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są  przygotowywane na koszt oferentów.

O ewentualnym wybraniu oferty, Oferent zostanie poinformowany poprzez złożenie zamówienia.

Oferta powinna zawierać:

- nazwę oferenta, e-mail oferenta,

- cenę netto i brutto za wynajem 1 laptopa na czas 1 godz. zajęć.

- cenę netto i brutto za wynajem 1 smartfona na 1 godz. zajęć,

- cenę netto i brutto za wynajem 12 smartfonów na 5 godz. zajęć,

- cenę netto i brutto za wynajem 1 tableta na 1 godz. zajęć,

- cenę netto i brutto za wynajem 12 tabletów na 5 godz. zajęć,

- wykaz osób, z którymi można kontaktować się w celu uzyskania ewentualnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

- jeżeli Wykonawca zamierza skorzystać z usług podwykonawcy, ma obowiązek poinformować o tym Zamawiającego, składając stosowne oświadczenie zawierające nazwę, adres i zakres prac zlecanych podwykonawcy.

Wybór oferty nastąpi w oparciu o:

- najkorzystniejszą cenę (100%).

 

Oferty podpisane przez osobę uprawnioną należy składać w biurze Lidera Projektu, tj. Fundacji Spółdzielni Socjalnej INVEST, ul. Zaułek 11, 57- 400 Nowa Ruda lub przesłać faxem na nr 74 814 34 80 bądź e-mailem: spoldzielnia.invest@op.pl .

Termin składania ofert upływa w dniu 28 sierpnia 2015 r. o godz. 12.00.

24.08.2015

Zapytanie  ofertowe

Zamawiający:  Fundacja Spółdzielni Socjalnej INVEST, ul. Zaułek 11, 57- 400 Nowa Ruda, e-mail: spoldzielnia.invest@op.pl, Nazwisko osoby do kontaktu: Iwona Skulska.

Fundacja Spółdzielni Socjalnej INVEST - Lider Partnerstwa  i  Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie- Partner realizując w partnerstwie projekt pt. „Aktywizacja społeczna środowiska senioralnego w Nowej Rudzie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ogłaszają zapytanie ofertowe na: wynajęcie laptopów w ilości 12 szt. Termin składania ofert mija 28 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

 • wynajem laptopów w ilości 12 szt. na 12 godz. warsztatów ICT

 

Czynności do wykonania:

Wynajem laptopów w ilości 12 szt. w godz. 10.00-13.00 (3 h) w dniach:

 1. 05.09.2015 r.;
 2. 12.09.2015 r.;
 3. 26.09.2015 r.;
 4. 17.10.2015 r.

W sumie 4 dni po 3 godz. zajęć, tj. 12 godz. zajęć

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są  przygotowywane na koszt oferentów.

O ewentualnym wybraniu oferty, Oferent zostanie poinformowany poprzez złożenie zamówienia.

Oferta powinna zawierać:

- nazwę oferenta, e-mail oferenta,

- cenę netto i brutto za wynajem 1 laptopa na czas 1 godz. zajęć.

- cenę netto i brutto za wynajem 12 laptopów na 3 godz. zajęć.

- cenę netto i brutto za wynajem 12 laptopów na 12 godz. zajęć.

- wykaz osób, z którymi można kontaktować się w celu uzyskania ewentualnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

- jeżeli Wykonawca zamierza skorzystać z usług podwykonawcy, ma obowiązek poinformować o tym Zamawiającego, składając stosowne oświadczenie zawierające nazwę, adres i zakres prac zlecanych podwykonawcy.

Wybór oferty nastąpi w oparciu o:

- najkorzystniejszą cenę (100%).

 

Oferty podpisane przez osobę uprawnioną należy składać w biurze Lidera Projektu, tj. Fundacji Spółdzielni Socjalnej INVEST, ul. Zaułek 11, 57- 400 Nowa Ruda lub przesłać faxem na nr 74 814 34 80 bądź e-mailem: spoldzielnia.invest@op.pl .

Termin składania ofert upływa w dniu 28 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00.

21.08.2015

Zdjęcia z warsztatów tanecznych i fotograficznych

realizowanych w ramach projektu

"Aktywizacja społeczna środowiska senioralnego w Nowej Rudzie"

25.06.2015

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„NOWOCZESNE METODY EDUKACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Nowoczesne metody edukacji i integracji społecznej dla zrównoważonego rozwoju” realizowanym przez Fundację Spółdzielni Socjalnej INVEST w partnerstwie                        z  Spółdzielnią Socjalną INVEST z Nowej Rudy oraz z Zespołem Szkolno- Gimnazjalnym z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).
 2. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej                  w ramach PO FIO, zaś udział w projekcie jest bezpłatny.
 3. Projekt realizowany jest w terminie od 1 czerwca 2015 r. do 30 listopada 2015 r.
 4. Projekt przewiduje realizację następujących działań:
 1. działania informacyjno- promocyjne w terminie od 01 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.;
 2. działania rekrutacyjne w terminie od 1 czerwca do 30 września 2015 r.;
 3. opracowanie edukacyjnej gry komputerowej w terminie od 1 czerwca do 30 sierpnia 2015 r. dla dzieci z przedszkola i uczniów szkoły podstawowej                      i gimnazjum w dwóch standardach: dla osób sprawnych oraz dla osób niepełnosprawnych- gra wykonana w czterech wersjach:

- po dwie dla przedszkola dla dzieci z dysfunkcją mowy i słuchu oraz dla dzieci z dysfunkcją wzroku,

- dwie dla szkoły podstawowej i gimnazjum dla uczniów z dysfunkcją mowy                 i słuchu oraz dla dzieci z dysfunkcją wzroku;’

 1. przeprowadzenie dwudniowych międzypokoleniowych warsztatów edukacji ekologicznej dla trzech grup wiekowych: przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum z Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie w szkole                         i w plenerze, wspieranych nowoczesnymi technologiami informacyjnymi w tym grą edukacyjną opracowaną w ramach projektu w terminie od 1 września do 30 października 2015 r.;
 2. organizacja pikniku integracyjnego dla lokalnej społeczności oraz konkursu komunikacji społecznej pn. „Lokalne inicjatywy obywatelskie dla środowiska” w terminie od 1 do 30 października 2015 r.;
 3. nagranie filmu o projekcie w terminie od 1 października do 10 listopada 2015 r.

5. Niniejszy regulamin określa:

 1. warunki uczestnictwa w projekcie,
 2. zasady rekrutacji,
 3. zasady organizacyjne,
 4. zasady uczestnictwa w projekcie,
 5. zasady monitoringu uczestników,
 6. zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

6. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych               w regulaminie należy do kompetencji koordynatora projektu.

§2

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Projekt skierowany jest do:
 1. dzieci, młodzieży i ich opiekunów, uczniów, nauczycieli z Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie,
 2. dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z gminy Nowa Ruda,
 3. seniorów, wolontariuszy, działaczy społecznych, samorządowców oraz pozostałych mieszkańców z gminy Nowa Ruda, którzy są zainteresowani udziałem              w międzypokoleniowych warsztatach edukacji ekologicznej oraz udziałem w pikniku integracyjnym dla lokalnej społeczności oraz w konkursie komunikacji społecznej.
 1. Dokumentem niezbędnym do uczestnictwa w projekcie jest wypełniony formularz rekrutacyjny, oraz w przypadku osób niepełnoletnich- zgoda rodziców/ opiekunów na udział ich podopiecznych w projekcie, a także:
 1. Deklaracja przeprowadzenia międzypokoleniowych warsztatów edukacji ekologicznej- dla nauczycieli z Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie.
 2. Deklaracja udziału w międzypokoleniowych warsztatach edukacji ekologicznej- dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli z gminy Nowa Ruda.
 3. Deklaracja wsparcia w prowadzeniu międzypokoleniowych warsztatów edukacji ekologicznej- dla rodziców i opiekunów dzieci, seniorów, a także wolontariuszy.
 4. Deklaracja udziału w pikniku rodzinnym- dla rodziców i opiekunów przedszkolaków i uczniów oraz dla lokalnej społeczności gm. Nowa Ruda.

§3

Zasady rekrutacji

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących chęć udziału              w projekcie. Rekrutację prowadzić będzie zespół rekrutacyjny złożony z koordynatora projektu, specjalisty ds. rekrutacji oraz jednego członka Fundacji Spółdzielni Socjalnej INVEST.
 2. Działania rekrutacyjne obejmują następujące etapy:
 1. wypełnienie przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie formularza zgłoszeniowego dostępnego  w sekretariacie szkoły (Zespół Szkolno- Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie, Bożków 89E, 57-441 Bożków), bądź w siedzibie Fundacji Spółdzielni Socjalnej INVEST                               i Spółdzielni Socjalnej Invest (ul. Zaułek 11, 57-400 Nowa Ruda), bądź
 2. pobranie formularza ze strony internetowej: www.spoldzielniainvest.pl (zakładka „fundacja”) lub www.zsgbozkow.szkolnastrona.pl  ; następnie wydrukowanie, wypełnienie i złożenie do:
 • siedziby Fundacji Spółdzielni Socjalnej Invest osobiście bądź przesłanie pocztą na adres:

Fundacja Spółdzielni Socjalnej Invest             

ul. Zaułek 11

57-400 Nowa Ruda,

lub

 • sekretariatu Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie osobiście bądź przesłanie pocztą na adres: Zespół Szkolno- Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie Bożków 89E

57-441 Bożków.

3) weryfikacja kryteriów formalnych, wybór uczestników projektu,

4) powiadomienie kandydatów na uczestników o (nie)zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie e-mailem bądź telefonicznie (zgodnie  z podanymi informacjami w formularzu zgłoszeniowym).

3. Proces rekrutacji będzie trwał od 1 czerwca do 30 września 2015 roku, zaś informacja o (nie)zakwalifikowaniu się podana zostanie najpóźniej do dnia 30 września 2015 r.

4. Rekrutacji dokonuje zespół rekrutacyjny na podstawie kompletu złożonych dokumentów oraz informacji w nich zawartych, zgodnie z założeniami projektu.                  O decyzji zespołu rekrutacyjnego osoby zakwalifikowane zostaną niezwłocznie powiadomione drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

5. Uczestnicy po zakwalifikowaniu ich przez zespół rekrutacyjny, są zobowiązani do podpisania w terminie do dnia 30 września 2015 r. deklaracji wymienionych w §2 pkt. 2.

6. Zespół rekrutacyjny utworzy listę rezerwową uczestników, na której znajdą się osoby niezakwalifikowane z uwagi na brak miejsc.

7. Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub niedopełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej podejmuje koordynator projektu.

§4

Zasady organizacyjne

 1. Wszelkie dokumenty oraz informacje o działaniach projektowych zamieszczane będą na stronie internetowej Fundacji Spółdzielni Socjalnej INVEST www.spoldzielniainvest.pl (zakładka „fundacja”).
 2. Terminy międzypokoleniowych warsztatów edukacji ekologicznej oraz pikniku integracyjnego zostaną podane do dnia 30 września 2015 r.
 3. Wszyscy uczestnicy międzypokoleniowych warsztatów edukacji ekologicznej otrzymają niezbędne narzędzia do pracy- m.in. komputery, Internet, edukacyjną grę komputerową edukacji ekologicznej oraz poczęstunek podczas zajęć, a także certyfikaty uczestnictwa w warsztatach.
 4. Wszyscy uczestnicy pikniku integracyjnego otrzymają poczęstunek, natomiast 3 zwycięzców edukacyjnej gry na żywo oraz zwycięzca konkursu komunikacji społecznej otrzymają dyplomy.

§5

Zasady uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnicy międzypokoleniowych warsztatów edukacji ekologicznej zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich zajęciach, potwierdzonych każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności.
 2. Organizator dopuszcza usprawiedliwienie 1 nieobecności spowodowanej chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia jest informacja przekazana koordynatorowi projektu i zaakceptowanie usprawiedliwienia przez niego.

§6

Zasady monitoringu uczestników szkoleń

Uczestnik projektu zobowiązuje się do podpisywania listy obecności oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych dot. udziału w projekcie.

§7

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przed rozpoczęciem warsztatów edukacji ekologicznej oraz pikniku integracyjnego  uczestnik projektu zobowiązuje się dostarczyć informację o tym fakcie osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź tradycyjnej w najwcześniejszym możliwym terminie.
 2. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w czasie jego trwania nastąpi                          z przyczyn losowych i koordynator projektu uzna złożone usprawiedliwienie, uczestnik zostaje skreślony z listy.
 3. Miejsce uczestnika skreślonego z listy zastępuje osoba z listy rezerwowej, która potwierdzi dalszą chęć udziału w projekcie.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez koordynatora projektu.
 2. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu, tj. w terminie od 1 czerwca do 30 listopada 2015 r.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Spółdzielni Socjalnej INVEST www.spoldzielniainvest.pl  (zakładka „fundacja”).

18.06.2015

W związku z nadal trwającą rekrutacją do zajęć organizowanych w ramach projektu pt.

„Aktywizacja społeczna środowiska senioralnego w Nowej Rudzie”

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

oraz ze względu na zbliżający się okres wakacyjny i urlopowy, pragniemy poinformować, że część zajęć rozpocznie się we wrześniu, a nie jak wcześniej planowano w maju lub w czerwcu.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem zajęć.

 

 

11.06.2015

Opracowanie edukacvyjnej gry komputerowej i jej testowanie - zapytanie ofertowe nr 01FIO-0615

wraz z załązami do pobrania.

 

 

01.06.2015

 

Fundacja Spółdzielni Socjalnej INVEST wraz z Spółdzielnią Socjalną Invest z Nowej Rudy

oraz

z Zespołem Szkolno- Gimnazjalnym z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie

zapraszają:

 • dzieci, młodzież i ich opiekunów, uczniów, nauczycieli z Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie,
 • dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z gminy Nowa Ruda,
 • seniorów, wolontariuszy, działaczy społecznych, samorządowców oraz pozostałych mieszkańców z gminy Nowa Ruda

do udziału w:

 • bezpłatnych międzypokoleniowych warsztatach edukacji ekologicznej dla przedszkolaków i uczniów Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie w szkole i w plenerze, wspieranych nowoczesnymi technologiami informacyjnymi w tym grą edukacyjną opracowaną w ramach projektu,
 •  pikniku integracyjnym dla lokalnej społeczności oraz konkursie komunikacji społecznej- Lokalne inicjatywy obywatelskie dla środowiska

organizowanych w ramach projektu pt.

„Nowoczesne metody edukacji i integracji społecznej dla zrównoważonego rozwoju”

współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

01.04.2015

 

Fundacja Spółdzielni Socjalnej INVEST oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie

zapraszają:

 • osoby w wieku powyżej 60 r. ż. zamieszkujące gminę Nowa Ruda lub okoliczne miejscowości
 • mieszkańców Nowej Rudy w wieku 13- 30 r. ż.

do udziału w bezpłatnych zajęciach organizowanych w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna środowiska senioralnego w Nowej Rudzie”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost ilości osób w wieku 60+ z gminy Nowa Ruda uczestniczących  w życiu społecznym gminy, integracja wewnątrz pokoleniowa oraz międzypokoleniowa  seniorów i młodzieży, a także zmniejszenie liczby osób 60+ cyfrowo wykluczonych społecznie w gminie Nowa Ruda.

 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

Warsztaty kulturalne:

 1. Warsztaty fotograficzne (ilość uczestników-12, 32 godz. zajęć)- wykorzystanie pełnych możliwości aparatów cyfrowych, zasady kompozycji i estetyki obrazu fotograficznego, budowy obrazu fotograficznego, ocena fotografii pod względem technicznym i estetycznym, praca w studio fotograficznym, portret, fotografia reklamowa, katalogowa, praca ze światłem, fotografia w plenerze, podstawy obróbki cyfrowej fotografii, zaawansowane techniki fotograficzne. Na koniec warsztatów każdy uczestnik otrzyma dyplom.
 2. Warsztaty taneczne (ilość uczestników- 12, 32 godz. zajęć)- taniec ludowy, towarzyski, nowoczesny, latynoamerykański, zajęcia warsztatowe z Zespołem Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”, występy na scenie. Na koniec warsztatów każdy uczestnik otrzyma dyplom.
 3. Warsztaty ICT (nowoczesnych technologii informacyjnych                                               i telekomunikacyjnych) (ilość uczestników- 12, 22 godz. zajęć)- poznawanie budowy komputera, laptopa, tableta, smartphona, oswajanie z klawiaturą, myszką; praca z edytorem tekstu, zapisywanie, kopiowanie, usuwanie plików; wyszukiwanie  w Internecie informacji, poczta elektroniczna - zakładanie, utworzenie e-maila, wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej; zapisywanie danych na nośnikach zewnętrznych i ich przenoszenie na inne nośniki; współczesne komunikatory internetowe, korzystanie z portali społecznościowych; poznawanie obsługiwania funkcjonalności smartphonów i tabletów; edycja stron internetowych tzw. cmsów. Na koniec warsztatów każdy uczestnik otrzyma dyplom.
 4. Warsztaty kulinarne (ilość uczestników- 10, 10 godz. zajęć)- przygotowywanie potraw z krajów: Rosja, Węgry, Grecja, Włochy, Polska.

Zajęcia sportowe:

 1. Gimnastyka mózgu (ilość uczestników: 80- cztery gr. po 20 osób, 5,5 godz. zajęć warsztatowych dla każdej z grup)- podczas zajęć seniorzy nauczą się jak wykorzystać naturalny ruch fizyczny do organizowania pracy mózgu i ciała. Gimnastyka mózgu przywraca zablokowane połączenia nerwowe oraz stwarza nowe, dodatkowo usuwa zmęczenie, dodaje energii i relaksuje.
 2. Rytmika (ilość uczestników: 60- trzy gr. po 20 osób, 8 godz. i 40 min. zajęć warsztatowych dla każdej z grup)- zestawy ćwiczeń wykonywane przez uczestników przyczynią się do wzrostu ich aktywności fizycznej, wzmocnią ich organizm.
 3. Tai-Chi (ilość uczestników: 60-trzy grupy po 20 osób, 8 godz. i 40 min. zajęć warsztatowych dla każdej z grup)- Tai-Chi to system opracowany w Chinach w XI wieku harmonijnych, ćwiczenia polegają na powolnych ruchach pozytywnie wpływających na poprawę i utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego.
 4. Gimnastyka ogólnousprawniająca (ilość uczestników 60- trzy grupy po 20 osób,                     8 godz. i 40 min. zajęć warsztatowych dla każdej z grup)- zestawy ćwiczeń wykonywane przez uczestników przyczynią się do wzrostu ich aktywności fizycznej, oraz poprawy ich stanu zdrowia.
 1. Aerobik z elementami tańca (ilość uczestników: 14- dwie grupy po 7 osób, 13 godz. i 40 min. zajęć warsztatowych dla każdej z grup)- proste ćwiczenia aerobowe połączone z układami tanecznymi.

Zestawy ćwiczeń wykonywane przez uczestników podczas zajęć sportowych przyczynią się do wzrostu ich aktywności fizycznej, pozwolą im na poznanie nowych osób (integracja wewnątrz pokoleniowa), wzmocnią ich organizm oraz przyczynią się do poprawy ich zdrowia.

W ramach projektu zostanie zorganizowany wyjazd turystyczno- edukacyjny, a także konferencja podsumowująca projekt.

Aby wziąć udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu należy:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w siedzibie Fundacji Spółdzielni Socjalnej Invest lub
 • pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej: www.spoldzielniainvest.pl (zakładka Fundacja),

następnie wydrukować, wypełnić i złożyć w siedzibie Fundacji.

Więcej informacji o projekcie oraz harmonogramie zajęć uzyskają Państwo w siedzibie Fundacji Spółdzielni Socjalnej Invest: ul. Zaułek 11, 57-400 Nowa Ruda, tel. 74 8143480 bądź ze strony internetowej www.spoldzielniainvest.pl (zakładka Fundacja).

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych zajęciach w ramach projektu „Aktywizacja społeczna środowiska senioralnego w Nowej Rudzie”.

 

27.08.2014

Przed wyborami samorządowymi – POSTAWILIŚMY na MŁODZIEŻ!

23.06.2014

Umowa o współpracy powołująca Dolnośląską Sieć Inkubatorów NGO

Centrum NGO w Nowej Rudzie

11.03.2014

Centrum NGO w Nowej Rudzie

W związku z zakończenie realizacji projektu "Rozwój uzdrowiska szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach: jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim" informujemy, że usługi w zakresie wspierania rozwoju organizacji pozarządowych na obszarze powiatu kłodzkiego od stycznia 2014r prowadzi:

FUNDACJA SPÓŁDZIELINI INVEST

ul. Zaułek 11, 57-400 Nowa Ruda

tel. 730090301, 730090302, 74/8143480

www.spoldzielniainvest.pl, mail: spoldzielnia.invest@op.pl

Biuro Centrum NGO zaprasza codziennie w godzinach 8.00 - 11.00

Fundacja

 Fundacji Spółdzielni Socjalnej "INVEST" została powołana aby realizować cele statutuwe i misję społeczną Spółdzielni.

Od początku działalności  Fundacja i Spółdzielnia współpracuje z organizacjami pozarządowymi z Nowej Rudy i jej okolic, biorąc czynny udział w  życiu lokalnej społeczności.

Wszyscy członkowie biorą udział w szkoleniach dla organizacji pozarządowych.

W 2013 roku Fundacja współorganiziwała szkolenia kompuerowe wraz z Fundacją z Poznania.

Od 01 stycznia 2014r. Fundacja w porozumieniu z Fundacją Edukacji Europejskiej z Wałbrzycha prowadzi Centrum NGO świadczące usługi informacyjne i doradcze dla NGO i AGO tj. osób chcących założyć organizację pozarządową lub podmiot ekonomi społecznej. Zapraszmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-11:00 do siedzby Fundacji przy ulicy Zaułek 11 w Nowej Rudzie.