Aktualności

24.07.2017

23.05.2017

15.01.2017

 

W DNIU 27.12.2016 ROKU ZAKOŃCZYLIŚMY KOLEJNE SZKOLENIA

31.11.2016

 

W dniu 25 listopada 2016 roku braliśmy udział w uroczystym nadaniu znaku „Zakup Prospołeczny” dolnośląskim podmiotom Ekonomii Społecznej.

Spółdzielnia otrzymała akredytację do znaku "Zakup prospołeczny"

Projekt  pt. „Nowoczesne metody edukacji i integracji społecznej dla zrównoważonego rozwoju”, współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt realizowany w terminie 01.06.-30.11.2015 r.

 

Fundacja Spółdzielni Socjalnej INVEST wraz z Spółdzielnią Socjalną Invest

z Nowej Rudy oraz

z Zespołem Szkolno- Gimnazjalnym z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie

zapraszają:

 • dzieci, młodzież i ich opiekunów, uczniów, nauczycieli z Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie,
 • dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z gminy Nowa Ruda,
 • seniorów, wolontariuszy, działaczy społecznych, samorządowców oraz pozostałych mieszkańców z gminy Nowa Ruda

do udziału w:

 • bezpłatnych międzypokoleniowych warsztatach edukacji ekologicznej dla przedszkolaków i uczniów Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie w szkole i w plenerze, wspieranych nowoczesnymi technologiami informacyjnymi w tym grą edukacyjną opracowaną w ramach projektu,
 •  pikniku integracyjnym dla lokalnej społeczności oraz konkursie komunikacji społecznej- Lokalne inicjatywy obywatelskie dla środowiska

organizowanych w ramach projektu pt. „Nowoczesne metody edukacji i integracji społecznej dla zrównoważonego rozwoju” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Pole tekstowe: AKTYWNY SENIOR 60+  INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA osób w wieku 60+ oraz 13-30 lat Serdecznie zapraszamy do udziału          w organizowanych zajęciach w ramach projektu „Aktywizacja społeczna środowiska senioralnego w Nowej Rudzie”.

 

Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób z gminy Nowa Ruda dla zrównoważonego rozwoju, w tym:

 • zwiększenie świadomości i zachowań ekologicznych oraz wiedzy o nowoczesnych technologiach komunikacji społecznej,
 • zwiększenie wiedzy o zrównoważonym rozwoju wśród nauczycieli oraz zwiększenie edukacji ekologicznej wśród przedszkolaków i uczniów Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego                z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie,
 • zwiększenie świadomości szans i korzyści z wprowadzania edukacji ekologicznej do programów zajęć pozalekcyjnych wśród dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli,                  a także
 • zwiększenie świadomości o działaniach integracji i komunikacji społecznej                                     z wykorzystaniem nowoczesnych technologiiPole tekstowe: AKTYWNY SENIOR 60+ INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA osób w wieku 60+ oraz 13-30 r. ż.  Pole tekstowe: AKTYWNY SENIOR 60+ INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA osób w wieku 60+ oraz 13-30 lat  Pole tekstowe: AKTYWNY SENIOR 60+  INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA osób w wieku 60+ oraz 13-30 lat Serdecznie zapraszamy do udziału          w organizowanych zajęciach w ramach projektu „Aktywizacja społeczna środowiska senioralnego w Nowej Rudzie”.  .

Dzięki udziałowi w projekcie społeczność gminy Nowa Ruda zrozumie czym jest zrównoważony rozwój w życiu społecznym, jak codzienne zachowania różnych członków społeczności wpływają na środowisko naturalne i klimat, jak wykorzystać nowoczesne technologie (smartfon, tablet, laptop, Internet, edukacyjną grę komputerową) do zwiększenia świadomości i wiedzy nt. poprawy stanu środowiska naturalnego oraz jak wykorzystać zdobytą wiedzę na potrzeby integracji społecznej i wspólnych działań dla środowiska.

 

Ponadto w ramach projektu zostanie nagrany film o projekcie w j. polskim wraz z napisami                     w języku angielskim oraz języku migowym, który wraz z powstałą w ramach zadania publicznego grą do edukacji ekologicznej zostanie przekazany wszystkim szkołą                        z oddziałami integracyjnymi w powiecie kłodzkim.

Aby wziąć udział w projekcie należy:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny  w sekretariacie szkoły (Zespół Szkolno- Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie, Bożków 89E, 57-441 Bożków), bądź w siedzibie Fundacji Spółdzielni Socjalnej INVEST i Spółdzielni Socjalnej Invest (ul. Zaułek 11, 57-400 Nowa Ruda),
 • pobrać formularz ze strony internetowej: www.spoldzielniainvest.pl lub www.zsgbozkow.szkolnastrona.pl ; następnie wydrukować, wypełnić i złożyć w siedzibie Fundacji/ Spółdzielni lub sekretariacie szkoły (zainteresowane osoby niepełnosprawne/ opiekun będą mogły skorzystać z pomocy wolontariusza przy wypełnieniu formularza              i dostarczenia go do Szkoły),
 • osoby niepełnoletnie dołączają zgodę rodziców na udział ich podopiecznych w projekcie (wzór zgody dostępny w ww. miejscach lub stronach internetowych).

Ponadto:

 • nauczyciele szkoły wypełniają deklarację przeprowadzenia międzypokoleniowych warsztatów edukacji ekologicznej,
 • dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli- deklarację udziału                                              w międzypokoleniowych warsztatach edukacji ekologicznej,
 • rodzice, opiekunowie dzieci, seniorzy, wolontariusze- deklarację wsparcia                               w prowadzeniu międzypokoleniowych warsztatów edukacji ekologicznej,
 • deklarację udziału w pikniku rodzinnym- rodzice i opiekunowie przedszkolaków i uczniów oraz lokalna społeczność gminy Nowa Ruda.

Wzory powyższych deklaracji są dostępne w sekretariacie szkoły bądź w siedzibie Fundacji Spółdzielni Socjalnej INVEST i Spółdzielni Socjalnej Invest, a także na stronach internetowych: www.spoldzielniainvest.pl oraz www.zsgbozkow.szkolnastrona.pl .

Uwaga: O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ilość miejsc w projekcie dla poszczególnych osób:

- dla nauczycieli- 10

- przedszkolaków i uczniów- 30

- seniorów- 10

- rodziców i opiekunów- 30

- przedstawicieli gminy Nowa Ruda- 4

- dyrektorów szkół podstawowych- 2 i przedszkola- 1

- pozostali mieszkańcy gminy Nowa Ruda- 20

Do udziału w projekcie zostanie zrekrutowanych 107 osób.

Uwaga: Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie osoby niepełnosprawne. Wolontariusze podejmą opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, pomogą zapisać się do projektu, przekażą informacje o projekcie, zapewnią bezpłatny transport, a także dotrą z ankietami w celu ich wypełnienia do rodzin uczniów biorących udział                            w projekcie.

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone trzy dwudniowe warsztaty:

Warsztaty nr 1- termin warsztatów 01.09.-20.09.2015 r. (warsztaty dla przedszkolaków)

Warsztaty nr 2- 21.09.-10.10.2015 r. (warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej)

Warsztaty nr 3- 11.10.-30.10.2015 r. (warsztaty dla uczniów gimnazjum)

Podczas 1 dnia warsztatów:

 • uczestnicy warsztatów otrzymają dostęp do komputera z zainstalowaną edukacyjną grą komputerową edukacji ekologicznej (Gra),
 • nauczyciel przedstawi dzieciom plan zajęć, opowie o celach projektu i wytłumaczy na czym polega Gra,
 • mentorzy wraz z dziećmi przystąpią do praktycznego zapoznania się z Grą                         i poznawania jej funkcjonalności,
 • w ostatniej godzinie warsztatów dzieci wspierane przez mentorów zagrają w Grę                 i wyłonią spośród siebie osobą która najszybciej ukończyła Grę,
 • podczas przerwy dzieci odpoczną i otrzymają poczęstunek.

Podczas 2 dnia warsztatów:

 • mentorzy wytłumaczą dzieciom co będą wspólnie robić podczas zajęć w plenerze,
 • dzieci wraz z mentorami przypomną sobie funkcjonalności Gry,
 • dzieci wraz z mentorami rozpoczną zabawę/Grę na żywo/ w poszukiwanie śmieci,
 • podczas przerwy dzieci odpoczną i otrzymają poczęstunek.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują certyfikaty uczestnictwa w warsztatach.

 

Piknik integracyjny i konkurs komunikacji społecznej odbędą się w terminie 01.10.-30.10.2015 r.

Podczas pikniku zostanie przeprowadzona edukacyjna Gra w plenerze oraz konkurs komunikacji społecznej- "Lokalnych inicjatyw dla środowiska", podczas którego zostaną zgłoszone inicjatywy na rzecz ochrony środowiska na piśmie, zawierające miejsce realizacji działania, zakres rzeczowy, planowany budżet oraz korzyści dla środowiska i społeczności jakie będą po wykonaniu inicjatywy. Komisja dokona wyboru najciekawszej i realnej do wykonania inicjatywy. Autor wskazanej przez komisję inicjatywy otrzyma nagrodę w postaci dyplomu.

Podczas pikniku integracyjnego uczestnicy będą korzystali z poczęstunku i otrzymają instrukcje co zrobić z opakowaniami które pozostaną po konsumpcji.

 

Terminy międzypokoleniowych warsztatów edukacji ekologicznej oraz pikniku integracyjnego zostaną podane już wkrótce.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych międzypokoleniowych warsztatach edukacji ekologicznej oraz    pikniku integracyjnym organizowanych w ramach projektu pt. „Nowoczesne metody edukacji i integracji społecznej dla zrównoważonego rozwoju” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

O nas- ciąg dalszy  w "30 minut"

04.12.2014.  "Solidne  drzwi - bezpieczny dom"      

20.11.2014.

"Innowacyjność, energooszczędność, profesjonalizm"

06.11.2014

"Bądź kompleksowy, bądź oszczędny"

30.10.2014

"Innowacyjność, energooszczędność, profesjonalizm"

Reportaż z wizyty redacji "30 minut" w Spółdzielni INVEST

20.10.2014r.

Powstanie Klastra Przedsiębiorstw Społecznych (18.10.2014)

Po kilku miesiącach spotkań i dyskusji dolnośląscy spółdzielcy socjalni spotkali się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Świdnicy, aby określić ostateczną treść porozumienia i podpisać je rozpoczynając współpracę 13 podmiotów. Czyli nie finał, ale dopiero początek pracy :)

Świdnica, 18.10.2014 r.

Wizyta podmiotów ekonomii społecznej w Genui (2014)

Genua, 09-12.10.2014

 
Wyjazd delegacji dolnośląskich spółdzielców socjalnych i instytucji publicznych w ramach projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej realizowanego przez Fundacja "Merkury" w partnerstwie z Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.
Włoskim partnerem wyjazdu było konsorcjum spółdzielni socjalnych Agora, które zorganizowało kilka wizyt w spółdzielniach socjalnych i konsorcjach w Genui (Włochy).
Niestety, odwołano "Biennale della Prossimita " (Social Economy Fair) z powodu tragicznych deszczów, które zalały miasto Genuę.

 
 
 

Włoskie rozwiązania na polskim rynku (2014)

Nowa Ruda, 03.10.2014

Kolejne spotkanie z cyklu "Włoskie rozwiązania na polski rynku" tym razem w Nowej Rudzie. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Urzędu Miasta w Kłodzku, PUP, OPS, Spółdzielnie Socjalne oraz przedstawiciele instytucji i organizacji z Kłodzka oraz Nowej Rudy:)
Program seminariów:
1) Rozwój przedsiębiorczości społecznej we Włoszech (Rosana Cacalii i Daniele Consoli, Konsorcjum Spółdzielni Socjalnych „Agora” z Genui)
2) Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej a rozwiązania włoskie (Cezary Miżejewski, Członek RDPP, ekspert ekonomii społecznej)
3) Nie taka ekonomia społeczna straszna… doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu we współpracy i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej (Justyna Piasecka, Z-ca Dyrektora PUP w Wałbrzychu)
4) Prezentacja lokalnych spółdzielni socjalnych


 

23.06.2014

Przedstawiamy Państwu Preparat do czyszczenia i odnawiania profili drzwiowych i okiennych z PCV. Z łatwością usuwa brud statyczny, ślady po uszczelkach, zanieczyszczenia z nikotyny, po insektach itp. Posiada właściwości odtłuszczające.

Jest to środek o wysokiej jakości i skuteczności.

Posiadamy w sprzedaży opakowania o pojemności jednostkowej 750 ml

w cenie 12,50 zł za sztukę.

 

18.06.2014r.

CERTYFIKAT AGENCJI ZATRUDNIENIA

W dniu 18.06.2014r. Spółdzielnia została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Przedmiotowy certfikat uprawnia do świadczenia usług, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej.

Spotkanie Spółdzielni Socjalnych

16.03.2014 roku gościliśmy w gospodarstwie agroturystycznym  Spółdzielni Socjalnej KROKUS AUSTERIA w Rzeczce.

http://www.austeriakrokus.pl/

Centrum NGO w Nowej Rudzie

11.03.2014

Centrum NGO w Nowej Rudzie

W związku z zakończenie realizacji projektu "Rozwój uzdrowiska szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach: jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim" informujemy, że usługi w zakresie wspierania rozwoju organizacji pozarządowych na obszarze powiatu kłodzkiego od stycznia 2014r prowadzi:

FUNDACJA SPÓŁDZIELINI INVEST

ul. Zaułek 11, 57-400 Nowa Ruda

tel. 730090301, 730090302, 74/8143480

www.spoldzielniainvest.pl, mail: spoldzielnia.invest@op.pl

Biuro Centrum NGO zaprasza codziennie w godzinach 8.00 - 11.00

Dowiedz się więcej o projekcie na:

https://www.fee.pl/projekty/91-Rozwoj-uzdrowisk-szansa-rozwoju-organizacji-pozarzadowych-w-powiatach-jeleniogorskim--klodzkim-i-walbrzyskim.html